Powerpoin bài giảng Phản Xạ Toàn Phần Vật Lý 11 bài 27 thi giáo viên giỏi

Powerpoin bài giảng Phản Xạ Toàn Phần Vật Ly 11 bài 27. Bài giảng điện tử bài 27 Phản Xạ Toàn Phần

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

NỘI DUNG
SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNGSANG MÔI TRƯỜNG CHIẾT QUANG KÉM HƠN
HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ỨNG DỤNG
I. SỰ T R U YỀN Á N H S Á N G V A
̀O M Ô I T RƯỜN G C H IẾT Q U A N G
K É M HƠN
Thiết bị thí nghiệm:
- Khối nhựa trong suốt hình bán trụ
- Đèn.
- Nguồn điện một chiều
- Dây nối

I. SỰ T R U YỀN Á N H S Á N G V ÀO M Ô I T RƯỜN G C H IẾT Q U A N GK É M HƠN
Góc tới Chùm tia khúc xạ Chùm tia phản xạ
i nhỏ
Tăng i
i=igh
i >igh
I. SỰ T R U YỀN Á N H S Á N G V ÀO M Ô I T RƯỜN G C H IẾT Q U A N GK É M HƠN
I. SỰ T R U YỀN Á N H S Á N G V ÀO M Ô I T RƯỜN G C H IẾT Q U A N GK É M HƠN
Góc tới Chùm tia khúc xạ Chùm tia phản xạ i nhỏ
Tăng i
i = igh
i > igh.
- Rất mờ.
- Rất sáng.
- Rất sáng
- Sáng dần lên.
- Lệch xa pháp tuyến.
- Rất sáng.
- Tia sáng mờ đi và tiến về gần mặt phân cách hai môi trường.
-Gần như sát mặt phân cách.
- Rất mờ.
- Không còn.
Nhận xét
Khi truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn (n2< n1) với góc tới i>igh thìchỉ có tia phản xạ, không còn tia khúc xạ.
I. SỰ T R U YỀN Á N H S Á N G V ÀO M Ô I T RƯỜN G C H IẾT Q U A N GK É M HƠN
Vậy có cách nàotìm được góc ih mà không cần làm thí nghiệm hay không?
Ta thấy khi i = i
gh thì r =900
Áp dụng định luật KXAS
1 2 n i n sin sinr 
0
1 2
2
1
sin .sin90
sin
gh
gh
n i nnn
II. HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
1. Định nghĩa
Phản xạ toan phân lahiện tượng phan xạ toan bộ tia sang tới tại mặtphân cach giữa hai môi trường trong suôt.
PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
Áp dụng định luật KXAS
2sin
sinr
i n
n
Mà n2 > n1 nên sini > sinr => i > r
Nếu imax = 900
thì r < 900 => luôn có tia khúc xạ (không xảy ra PXTP)
II. HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
Hiện tượng pha
̉
n xạ toan phân không phai luc nao cũng cothêxay ra. Vậy đê xay ra phan xạ toan phân cân những điêu kiện gi?
II. HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần
Ánh sáng truyền từmột môi trường vào môi trường chiết quang kém
hơn.
 n2 < n1
 Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần (góc tới
hạn).
 i ≥ igh
Với
2
1
sin gh
n
i
n

VD: vẽ đưng truyền của tia sáng trong trường hợp sau.
B A B A
C
C
J
I
n= 1,5
2
1
0
1
sin
1.5
41,8
gh
gh
n
i
n
i
Tại mặt AC: i =45 => i > i
gh => PXTP
III. ỨNG DỤNG
●Lõi sợi trong suốt bằng thủy tinh siêu sạch có
chiết suất lớn (n1).
●Vỏ sợi (trong suốt) bằng thủy tinh có chiết
suất n2 < n1.
CÁP QUANG
III. ỨNG DỤNG
Cáp quang dùng trong phương pháp nội soi trong y học:
MỞ RỘNG
Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần để làm
kính vạn ho

Xem nhiều